Brandweer (NL)

Read more

Customer: 
Brandweer
Year: 
2011

Veranderend speelveld

Het speelveld van de Brandweer is drastisch aan het veranderen door zaken als een terugtrekkende overheid, andere geldstromen, regionalisatie, nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen en een verschuiving naar een meer preventief beleid. Deze zaken vragen veel van het team en vragen om een ander soort vrijwilliger. Een solide, krachtig en effectief communicatiebeleid, dat invulling geeft aan de veranderende rol van de Brandweer, is dan ook nodig voor de komende jaren.

Verschuiving van verantwoordelijkheid

De komende jaren zal er naast de traditionele repressieve taken van de Brandweer een zwaar accent op de preventieve taken komen te liggen. Repressie zal altijd een zeer belangrijk onderdeel blijven, maar deze accentverschuiving voor de toekomst is een zeer bewuste keuze. De focus van de communicatie komt hierbij nadrukkelijk te liggen op een verdere verplaatsing van de verantwoordelijkheid. Dit begint met risicobewustzijn en verantwoordelijkheidsbesef bij burgers en bedrijfsleven, maar ook intern is er het nodige werk te verrichten. Hier horen nieuwe partijen bij, zoals woningcorporaties en verzekeraars. Het gaat om het creëren van verbindend vermogen tussen de verschillende partijen waarbij de Brandweer van ketenpartner nu een echte netwerkpartner wordt. In dit vernieuwingsproces dient de Brandweer zich steeds weer te realiseren waarom aan deze reis is begonnen: het meewerken aan een veiligere samenleving en het creëren van een organisatie die recht doet aan de verwachtingen van burgers.

Communicatief platform

Naast de regionale, vaak incidentele communicatie is er behoefte aan een meer centrale regie en invulling van structureel afgestemde communicatie over een langere periode. Deze communicatie dient de veranderende rol en de daarmee samenhangende verantwoordelijkheidsverschuiving naar de verschillende doelgroepen te onderstrepen.

Het overkoepelende communicatieplatform (COBRA) van Brandweer Nederland heeft Total Identity gevraagd om in samenspraak met alle 26 veiligheidsregio’s een communicatiebeleidsplan voor de komende jaren (2011-2015) te ontwikkelen. Een positionerend statement geeft de communicatieopgave voor de komende jaren goed weer: ‘Wij willen werken aan een brandveiligere samenleving (minder branden, minder slachtoffers, minder schade) door ons meer te richten op preventie in samenwerking met ketenpartners, burgers, bedrijven en elkaar.’

Brandweer Nederland functioneert hierin als onderdeel van een netwerk en definieert de eigen rol daarbinnen scherp door een duidelijke rol te claimen: vanuit een structurele regie en dienstverlening werken aan een integrale benadering in de keten van (brand)veiligheid. Voor de komende jaren is er een communicatieprogramma vastgesteld. In de eerste fase is dit vertaald in een preventiecampagne naar de burgers.

Het conceptueel platform hiervoor is gebaseerd op de ‘Local Heroes’ campagne waarin wordt aangegeven dat iedereen met relatief weinig moeite een held kan zijn. Het speelt goed in op de verantwoordelijkheidsverschuiving met een sterke regionale focus waarin lokale personen en situaties worden belicht. Vanuit de toolkit van basismaterialen wordt iedere regio in staat gesteld deze te vertalen naar de lokaal relevante (risico)doelgroepen.